اکوستیک اتاق

آکوستیک اتاق :

آكوستيك اتاق مرتبط با پخشِ صدا در داخل‍ فضاهاي‍ بسته است. پخش صدا در داخل فضاهاي بسته هم بستگي به پيكربنديِ معماري فضا و هم خصوصيات جذبِ مواد پوشاننده سطوح داخلي اتاق دارد. صدايي كه به گوش شنونده مي رسد، تركيبي از صداهاي مستقيم و منعكس شده از ديوارها، سقف، سطوح جانبي و موانعي است كه صدا قبل از رسيدن به گوش شنونده با آنها تداخل مي كند. مباحثی که در ادامه مطرح می-شود هم جنبه هایِ فیزیکی و هم اثراتِ ذهنی را تحتِ پوشش قرار می دهد. به عبارتِ دیگر آکوستیکِ اتاق با اندازه گیری و پیش بینیِ میدانِ صدا در اتاق که هم ناشی از توزیعِ منابعِ صدا و هم به صورتِ ذهنی از قضاوتِ شنوندگان در موردِ آکوستیکِ‌ اتاق، حاصل می شود. اگر آکوستیک اتاق بررسی شود، هم صدای مستقیم و هم صداهای بازتابیده کلیدی برای به دست آوردنِ میدانِ صدا در اتاق خواهند بود. رفتار صدا و كيفيت آكوستيكي اتاق را مي توان از طريق تابع تبدیل بينِ منبع صدا و يك گيرنده در داخل اتاق توصيف كرد. تابع تبدیل هم توسط یک پاسخ ضربه مشخص می شود. پاسخ ضربه حاوي اطلاعاتي است كه براي پيش بيني چگونگي دريافت صدا توسط شنونده حائز اهميت است. چندین پارامترِ فیزیکی را می   توان برای اتاق در نظر گرفت که تمامی موارد شرح داده خواهد شد اما به علتِ اهمیتِ ‌خاصی که زمان واخنش در طراحیِ فضاها دارد، بیشتر به این مورد پرداخته می شود

 

اکوستیک اتاق